Consultation, documentation and data analysis

In order to create and provide a full service of proper waste management it is necessary to know and respect the regulations of the state, its is needed to understand and analyze manufacturing, construction and demolition processes as well as being able to skillfully manage the logistics of the cargos. MOSK can evaluate the permits for pollution activities and analyze the waste generated taking into account its, type, volume, time, location and access. After the analysis a customized plan of waste disposal will be created and presented to the potential client. The plan will consist of full waste management cycle service and guarantee the preparation and provision of necessary documentation related to waste disposing processes.
 • Consultation Consultation
 • Waste disposal plan Waste disposal plan
 • Documentation Documentation
 • Analysis and evaluation Analysis and evaluation
 • Waste disposal Waste disposal
 • Reports, waste transportation registration documents, invoices Reports, waste transportation registration documents, invoices

Process steps

Concultancy – Analysis and evaluation
Waste disposal plan – Waste disposal
Documentation - Reports, waste transportation registration documents, invoices

Frequently asked questions

 • Galvenais likums, kas nosaka atkritumu apsaiminekošanas kārtību Latvijas Republikā ir Atkritumu apsaimniekošanas likums. Likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot vai mazinot atkritumu rašanos, nodrošinot Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu, reģenerāciju un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu, lai palielinātu Latvijas konkurētspēju un veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku.

  Pilns likumu un MK noteikumu saraksts šeit:

  https://www.varam.gov.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosanas-likums-un-uz-ta-pamata-izdotie-ministru-kabineta-noteikumi

 • Atkritumu utilizācijas cena ir atkarīga no atkritumu veida un tā, vai atkritumi ir sajaukti ar citu veidu atkritumiem, tāpēc svarīgākais cenas noteikšanai ir definēt atkritumu veidu pēc atkritumu klasifikatora un to vai frakcija ir tīra, vai sajaukta.

 • Atkritumu apsaimniekotājs drīkst apsaimniekot tikai tādus atkritumus, kuri norādīti Valsts vides dienesta izsniegtā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā. MOSK apsaimniekoto atkritumu sarakstu skatīt sadaļā – atļaujas un sertifikāti.

Contact us!