Tiks nodrošināta pārredzama atkritumu pārvadājumu uzskaite

26.03.2021

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Latvijā ir jānodrošina pārredzama atkritumu pārvadājumu uzskaite. Ar šiem noteikumiem tiek panākts, ka atkritumu apsaimniekošanas komersanti reģistrē visu veidu (sadzīves, ražošanas, būvniecības un bīstamo) atkritumu pārvadājumus. Pašlaik pastāv divas atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas, kas attiecas tikai uz būvniecībā radušajiem atkritumiem. Taču pēc mūsu iniciatīvas sistēmas tiks apvienotas un izveidota Apvienoto atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma, kas ne tikai nodrošinās visa veida atkritumu uzskaiti, bet arī mazinās administratīvo slogu atkritumu apsaimniekošanas komersantiem. Tāpat, uzlabojot atkritumu pārvadājumu kontroli, apvienotā sistēma tiks sasaistīta ar Valsts vides dienesta informācijas sistēmām.“

Noteikumu projekts izstrādāts balstoties uz jau spēkā esošu regulējumu, tādējādi mazinot normatīvo aktu skaitu un papildinot ar uzskaitāmo atkritumu veidiem. Jaunās prasības attieksies uz sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu uzskaiti.

Plānots, ka apvienotā atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu uzturēs VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Bīstamie atkritumi mēdz būt ar būt ar augstu vides piesārņojuma risku, draudiem cilvēka dzīvībai un veselībai, tāpēc tie ir jāidentificē, jāiepako, jāmarķē un jāuzglabā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un šo noteikumu prasībām. Izstrādātais projekts nosaka bīstamo atkritumu identifikācijas, uzskaites, uzglabāšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtību. Bīstamo atkritumu radītāja vai apsaimniekotāja pienākums ir savākt un uzglabāt bīstamos atkritumus tikai īpaši aprīkotās vietās, atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka pienākumu atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai atkritumu apglabāšanas iekārtas operatoriem un atkritumu sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu valdītājiem vai atkritumu apsaimniekotājiem, kas veic atkritumu pārvadājumus valsts teritorijā uz to pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas vietām. Operatoru pienākums pēc attiecīgo atkritumu saņemšanas pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai, ir veikt attiecīgu ierakstu atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā. Savukārt attiecīgu atkritumu valdītāja vai atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā paziņot par plānoto pārvadājumu, pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu, izņemot gadījumus, kad atkritumu pārvadājumus veic to turpmākai pāršķirošanai, kas neietver sagatavošanu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībai. Tādējādi izstrādātais Noteikumu projekts nodrošinās prasību realizēšanu.
Avots. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.