Likumdošana

Ministru kabineta noteikumi

Nr. 302. Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus Nr. 1082. Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai Nr. 703. Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību Nr. 960. Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību Nr. 18. Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi Nr. 184. Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju Nr. 113. Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība Nr. 388. Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība Nr. 271. Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām Nr. 548. Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība Nr. 319. Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem Nr. 404. Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas Nr. 485. Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam Nr. 397. Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu Nr. 667. Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību