КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ, АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДАННЫХ, СВЯЗАННЫХ С ВОПРОСАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

Чтобы создать и предоставить полный комплекс услуг по надлежащему управлению отходами, необходимо знать и соблюдать государственные законы, понимать и уметь анализировать процессы производства, строительства и сноса, а также иметь компетенции в сфере логистики. МОСК может оценить разрешения на загрязняющие виды деятельности и проанализировать образующиеся отходы с учетом их типа, объема, времени, местоположения и доступа. После анализа будет создан индивидуальный план утилизации отходов, который будет представлен потенциальному клиенту. План будет включать полный цикл услуг по уничтожению отходов, включая подготовку и предоставление необходимой документации, связанной с процессами утилизации отходов.
 • Консультации Консультации
 • План утилизации отходов План утилизации отходов
 • Подготовка документов Подготовка документов
 • Анализ и оценка Анализ и оценка
 • Утилизация отходов Утилизация отходов
 • Oтчеты, регистрационные документы на вывоз мусора, счета-фактуры. Oтчеты, регистрационные документы на вывоз мусора, счета-фактуры.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА

Консультации - Анализ и оценка
План утилизации отходов - Утилизация отходов
Подготовка документов - отчеты, регистрационные документы на вывоз мусора, счета-фактуры

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 • Galvenais likums, kas nosaka atkritumu apsaiminekošanas kārtību Latvijas Republikā ir Atkritumu apsaimniekošanas likums. Likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot vai mazinot atkritumu rašanos, nodrošinot Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu, reģenerāciju un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu, lai palielinātu Latvijas konkurētspēju un veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku.

  Pilns likumu un MK noteikumu saraksts šeit:

  https://www.varam.gov.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosanas-likums-un-uz-ta-pamata-izdotie-ministru-kabineta-noteikumi

 • Atkritumu utilizācijas cena ir atkarīga no atkritumu veida un tā, vai atkritumi ir sajaukti ar citu veidu atkritumiem, tāpēc svarīgākais cenas noteikšanai ir definēt atkritumu veidu pēc atkritumu klasifikatora un to vai frakcija ir tīra, vai sajaukta.

 • Atkritumu apsaimniekotājs drīkst apsaimniekot tikai tādus atkritumus, kuri norādīti Valsts vides dienesta izsniegtā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā. MOSK apsaimniekoto atkritumu sarakstu skatīt sadaļā — atļaujas un sertifikāti.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!